Hỏi đáp trực tuyến 글쓰기

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Agreement to Personal Information Collection and Use

Agreement to Personal Information Collection and Use
Purpose Item Holding Period
User identification and verification ID / Name / Password Until membership withdrawal
Notification on the use of customer service,
User identification for CS response
Contact Number (E-Mail, Mobile Phone Number) Until membership withdrawal
웹에디터 시작 웹 에디터 끝
File #1
File #2
No Captcha
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
  • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
    TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
  • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED